Kartik Fine Arts

Board

 

Name

Managing Committee

L.Sabaretnam Chairman
A.V.S. Raja President
A.V.Jayaram * Vice-President
K.M.Narasimhan Vice-President
M.R.Krishnamoorthy * Vice-President
R.Rajagopal * Vice-President
N.Srinivasan * Vice-President
Rajagopal Sekar Secretary
R.Venkatasubramanian Secretary
S.Chandrasekaran Treasurer
V.Ganesh Committee member
D.S.Rajagopalan Committee member
P.K.Ramakrishnan Committee member
R.Rangarajan Committee member
S.Balashankar Committee member
P.S.Gopalan Committee member
Ramanath Committee member
K. Sarangan Committee member
Saba Lakshman Committee member

                  * Founder Committee Members